سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش ضمیران – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی وا
حمیدرضا صبا – استادیار و عضو هیات علمی،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی امیرکب
فریدون قدیمی عروس محله – استادیار و عضو هیات علمی،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی اراک

چکیده:

از جمله عوامل موثر برپایداری گودها تغییرات تراز آب زیرزمینی نسبت به ارتفاع گود می باشد نصب زهکش های مناسب درپوشش دیوارهای میخکوبی شده میتوانددرپایداری گودتاثیرمثبتی داشته باشد با اینحال وجود نواحی اشباع درپشت دیواره میخکوبی می تواند عملکرد منفی برروی دیواره گذاشته و رفتار مقاومتی و تغییر شکلی آن را با تغییرهای زیادی روبرو سازد هدف ازاین تحقیق براورد رفتار مقاومتی و تغییرشکلی حایلهای میخکوبی شده با توجه به ترازهای متفاوت آب زیرزمینی درپشت دیواره می باشد تحقیق با استفاده از مطالعات عددی درنرم افزار تفاضل محدود flac انجام می شود بدین منظور مدل عددی ساخته شده درنرم افزار درترازهای آب زیرزمینی مختلف قرار گرفته و پس از زهکشی مناسب رفتار مقاومتی و تغییرشکلی دیواره مورد بررسی قرارمیگیردنتایج نشان میدهده باتغییرتراز آب زیرزمینی درپشت دیواره میخکوبی با شرط زهکشی مناسب تغییرشکل دیواره درحدود ۸۰ درصد متغیر می باشد درحالیکه بیشترین نیروی محوری بسیج شده درمیخ ها تغییرات ۵ درصدی را تجربه می کند .