سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا برهانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
رضا مظفری نیا – دانشیار- دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
مجیدرضا علی احمدی – مربی- اپراتور دستگاه لایه نشانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق، لای هنشانی پوشش نانو کامپوزیتیAl2O3-DLC-MoS2-Auبه منظور بهبود رفتار سایشی فولاد۴۴۰C(یکی از فلزات پرکاربرد در قطعات متحرک فضایی)، توسط فرآیند رسوب فیزیکی بخار و با استفاده از دو منبعپرت والکترونی و حرارتی انجام شد. به منظور ارزیابی رفتار تریبولورژیکی پوشش بدست آمده، از آزمو نهای میکروسختی سنجی ویکرز، زبری سنجی و سایش به روش پین بر روی دیسک در محیط مرطوب و اتمسفر خشک (گازنیتروژن) استفاده شد. نتایج آزمون های مذکور و بررسی انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنج تفکیک انرژی از سطح سایش پوشش، نشان دهنده تشکیل پوششی مطلوب با چسبندگی و چقرمگی مناسب بر روی زیرلایه، حصول میزان زبری و سختی به مراتب بهتر از الزامات مورد نیاز برای پوش شهای فضایی و همچنین بهبود رفتارتریبولوژیکی سطح فولاد۴۴۰Cپس از اعمال پوشش فوق م یباشد.