سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میرزا گل تبار – استادیار ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی حسینعلی بیگی – – استادیار ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانش ریاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

۶ تیر عمیق بتن مسلح با بازشو تحت بار استاتیکی تا گشیختگی قرار گرفتند. تیرها با مقطع مستطیلی به ابعاد ۵۰۰ x 120 میلیمتر و به طول ۱۵۰۰ میلیمتر ساخته شده و دو بازشو دایره ای ، یکی در هر دهانه برشی به طور متقارن نسبت به وسط دهانه تیر قرار داده شدند. پارامترهای آزمایش ابعاد بازشو و موقعیت باز شو می باشند . برای کلیه نمونه ها بار به صورت تدریجی اهعمال و تغییر مکان وسط دهانه و کرنش ها در ارتفاع تیم اندازه گیری گردیدند. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که با افزایش ابعاد بازشو از ظرفیت برشی تیر کاسته شده ، همچنین ظرفیت برشی نمونه ها به میزان قطع مسیر طبیعی بارگذاری توسط بازشوها بستگی دارد.