سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس حق اللهی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
محسن بشارت فردوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
مهدی کثیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

درقرن اخیرپیشرفت های انجام شده درصنعت ساختمان وتوسعه شهرنشینی گرایش روبه افزونی به ایجاد ساختمانهای بلندمرتبه درجهان بهوجود آورده است براین اساس شناخت دقیقتر رفتارلرزه ای غیرخطی این ساختمان ها از قبیل اثر مودهای ارتعاشی بالا و نیروی خمش ثانویه ضرورت می یابد زلزله های حوزه نزدیک به دلیل دارا بودن ویژگیهایی همچون جهت پذیری تغییر مکان ماندگار و از اهمیت ویژه ای برخوردارند دراین مقاله با تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی چندین مدل دوبعدی از ساختمان های بلندتحت شتابنگاشت های حوزه نزدیک و حوزهدور به بررسی مشخصه های لرزه ای و تفاوت های آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل بیانگر اثرتخریبی قابل توجه زلزله های حوزه نزدیک و لزوم منظور کردن اثرات آن درطراحی ساختمان های بلند میباشد.