سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه صدقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
بهرام نوایی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
لیلا کلانی ساروکلایی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

امروزه انواع مخازن برای نگهداری وذخیره سیالات مانند آب مورداستفاده گسترده قرارمیگیرند. با توجه به بالابودن سطح لرزه خیزی کشور، بررسی رفتارلرزهای این مخازن و نحوه توزیع فشاردینامیکی سیال درون مخزن تحت بارگذاری زلزله اهمیت زیادی دارد. بدین منظور دراین تحقیق بااستفاده ازروش اجزای محدود، یک نوع متعارف از مخزن هوایی بتنی باپایههای قابی بااحتساب اندرکنش سازه وسیال درون آن و رکوردهای مختلفزلزله به کمک نرم افزار انسیس تحلیل استاتیکی و دینامیکی گردیده است. محیطهای سازه وسیال بوسیله المانهای هشت گرهی با درجات آزادی تغییرمکان و به صورت سه بعدی مدل شده و بدین ترتیب اندرکنش بین سازه وسیال باروش لاگرانژی – لاگرانژی درنظرگرفته شده است. نتایجبرای تغییرمکانهای افقی و قائم، نیروی برش پایه و نیزعکس العملهای قائم تکیه گاهی به ازای سه شتاب نگاشت مختلف و با تغییر ترازآب داخل مخزن، ارتفاع پایه و حجم مخزن با مقادیرمتناظر حاصل ازآیین نامه ۲۸۰۰ مقایسه گردیده است.