سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی رضوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن خطیبی نیا – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

روش تحلیل تاریخچه زمانی به دلیل تاثیر بازتابهای سازه درهرمقطع زمانی درمدت وقوع زلزله نسبت به روشهای دیگر یکی روش قوی و موثر درارزیابی سازه ها است دراین روش نیاز به شتاب نگاشت هایی است که منطق برخصوصیات لرزه خیزی منطقه می باشد یکی از راه های مناسب استفاده از شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق شده برخواص لرزه خیزی منطقه می باشد دراین مقاله ارزیابی سازه ها تحت اثرشتاب نگاشت های مصنوعی تولید شده منطبق برطیف طرح آئین نامه می باشد شتاب نگاشت های مصنوعی با استفاده از تبدیل های موجکی تولید شده است. دراین روش ابتدا از شتاب نگاشت های اصلی تبدیل موجکی پیوسته گرفته سپس تابع جزئیات را بدست آورده و اصلاح می کنیم