سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی دلفانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه آزاداسلامی واحدبندرعباس
آرمین عظیمی نژاد – استادیاردانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران

چکیده:

گسترش یکخرابی موضعی اولیه ازیک عضو به عضو دیگر و درنتیجه تخریب کلی سازه یا بخش بزرگی ازآن خرابی پیشرونده تعریف میشود وقوع حوادث مختلفی ازقبیل انفجار اتش سوزی برخورد وسایل نقلیه خطا درمحاسبات یا ساخت میتواند این نوع خسارات را درسازه ایجادنماید خرابی اولیه میتواند دراعضای مختلفی ازجمله تیر ستون سقف دیوارهای باربر و غیره بوجود بیاید اگرچه احتمال وقوع این حادثه درساختمان های معمولی قابل توجه نیست اما این پدیده هنگامی که تلفات انسانی اقتصادی و امنیتی زیادی به همراه داشته باشد به مساله ای بحرانی و بااهمیت تبدیل میشود دراین تحقیق ابتدا روشهای تحلیل خرابی پیشرونده مرور شده و سپس رفتارتیرهای بتن مسلح تقویت شده با frp ازیک سازه ۷طبقه متشکل ازسیستم قاب خمشی ویژه که پاسخ گوی بارهای ثقلی و زلزله می باشد را درهنگام وقوع تخریب پیشرونده مطابق با ایین نامه UFC بااستفاده ازانالیز دینامیکی غیرخطی و به روش مسیربار جایگزین به کمک نرم افزار SAP2000 مورد ارزیابی قرار میدهیم هدف ازاین مقاله ارزیابی رفتار غیرخطی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با FRP ازجمله روند توزیع مفاصل پلاستیک ایجادشده درالمان های سازه و مقایسه خصوصیات مفاصل بامعیارهای پذیرش ایین نامه UFC و همچنین سطوح عملکرد به منظور ارزیابی میزان اسیب پذیری سازه می باشد ارایه طرح تقویت ومقاومسازی خمشی تیرها باایجادپیوستگی درالمان های سازه ای باعث کاهش اسیب پذیری وبهبود قابل توجه عملکرد سازه می گردد