سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عزت الله مافی –
سید علی حسین پور – دانشجوی دکتری،برنامه ریزی شهری،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
غلامرضا عباس زاده –
محدثه نجفی –

چکیده:

نگاه راهبردی درمدیریت یک انتخاب نیست که یک ضرورت است لازمه این نگاه داشتن دانش ژرف اندیشی همه جانبه نگری واقع بینی و بلوغ مدیریتی است مدیریت پروسه ای است که پروژه هایی با مختصات علمی واقع گرا و همه جانبه نگر مقوم آن هستند درمدیریت شهری نگاه سیستمی اصلی اجتناب ناپذیر است اداره مطلوب شهرها و مخصوصا کلان شهرها بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نمی باشد و مدیریت یکپارچه شهری همان نگاه سیستمی است که مولود نگاه استراتژیک می باشد نگاه سیستمی و مدیریت یکپارچه شهری تکلیفی است که واقعیت موجود کلانشهری مثل مشهد درابعاد گوناگون درگردن متولیان امر و مشخصا مدیریت محلی مشهد می گذارد یکی از مسائل اساسی در حوزه مدیریت شهری مشهد حوزه خدمات شهری و محیط زیست شهری با گستردگی محدوده کلانشهری مشهد است این پژوهش از حیث نظری و روش شناسی برساختارگرایی و تحلیل تاریخی تکوینی در سطح کلان و راهبردی استوار است که به روش مطالعات اسنادی کتابخانه ای و تحلیل کیفی درچندمحور و با هدف دستیابی به متدولوژی برنامه ریزی راهبردی درمدیریت پسماندشهری مشهد انجام شده است.