سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسن صادقی روش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
غلامرضا زهتابیان – استاددانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی راهبردهای بیابان زدایی میتواند کمک موثری درکنترل احیا و بازسازی اراضی تخریب یافته و جلوگیری از تخریب عرصه های درمعرض خطر بکند دراین میان همواره خلا روشی که بتواند معیارها و راهکارهای مختلف را درنظر بگیرد و از آن میان برمبنای ساختاری سیستماتیک و دیدگاه گروهی راه حلهای بهینه را ارایه دهد مشهود بودها ست از این رو دراین پژوهش سعی شد راهبردهای بهینه بصورت نظام مند و درقالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انتخاب شود درابتدا با استفاده از نرم افزار Expert Choice و ازطریق مدل ELECTRE اولویت اولیه راهبردها بدست آمد و سپس اولویت نهایی راهبردها از روش AHP مورد ارزیابی قرارگرفت این مدل به منظور ارزیابی کارایی درارایه راهبردهای بهینه درمنطقه خضرآباد یزددرتابستان ۱۳۸۹ مورد استفاده قرارگرفت