سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا رحمانی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی،مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گتوند
حسین بهداروندی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی،مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شوشتر

چکیده:

نیشکر از گیاهانی است که دارای نیازآبی بالا می باشد و در طی دوره داشت در حدود ۳۵۰۰۰ متر مکعب آب به ازای هر هکتار در سن پلنت مصرف می نماید. در کلیه روشهای آبیاری راندمان کاربرد آب در مزرعه یکی از عوامل مهم مدیریتی و تعیین کننده میباشد،لذا به منظور بررسی راندمانهای کاربرد آب در روش آبیاری سطحی (جویچه های انتها بسته) مزارع واقع در شرکت کشت و صنعت کارون مورد ارزیابی قرار گرفتند، در این مزارع گیاه نی شکر درون جویچه های انتها بسته به طول۲۵۰ متر کشت شده و آب مورد نیاز توسط لوله های هیدروفلوم توزیع گردید . مزرعه ای که در آن آزمایشات انجام شد ۳-۴۷ A با کشت سال اول(پلنت) بود.در این تحقیق راندمان های آبیاری در سه نوبت و در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند و دبی ورودی به هر فارو بطور متوسط ۳ لیتر در ثانیه بوده است. نتایج حاصل بیانگر این است که در طی سه نوبت ارزیابی جهت اندازه گیری راندمان آبیاری در طی ماههای اردیبهشت،خرداد و تیرماه راندمان کاربرد آب در نوبت اول آبیاری در سه تکرار C,B,A به ترتیب ۷۵/۳،۷۵/۳ و۷۲/۵ درصد و در نوبت دوم آبیاری ۶۵/۷ ، ۶۶/۱ و ۷۷/۹ درصد و در نوبت سوم آبیاری ۷۱/۳ ، ۶۳/۶ و ۶۷/۷ درصد و بطور متوسط راندمان کاربرد در کل تکرارها ۷۰/۵ درصد اندازه گیری شده است و میزان تلفات عمقی بطور متوسط ۲۹/۵ درصد بوده است.میزان آب مصرفی به ازای هر هکتار بطور متوسط در هر نوبت آبیاری حدود ۱۰۴۰ متر مکعب و در کل سال زراعی(دوران داشت محصول) ۲۷۷۳۳ متر مکعب می باشد. با توجه به اینکه ارزیابی در ماههای گرم و در پیک مصرف انجام شده است راندمان های بدست آمده مناسب و قابل قبول می باشند،در نتیجه با دبی ورودی مناسب و کاهش زمان آبیاری و زمان پیشروی و به حداقل رساندن تلفات عمقی در ابتدای فارو تا حد زیادی می توان راندمان کاربرد آب را افزایش داد.