سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهادر روشن ابرقوه – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش زراعت .دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
عبدا… حسن زاده – عضو هییت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبییعی ارومیه
خلیل روشن ابرقوه – مدیر خانه کشاورز ا ت سان یزد و دارنده مدال فائو(سازمان خوار و بار جهانی)

چکیده:

گردش انرژی یکی ازمباحث بوم شناسی کشاورزی است و درنقاط مختلف جهان نسبت انرژی خروجی و ورودی در اکوسیستمهای مختلف کشاورزی محاسبه شده است (کوچکی و حسینی ، ۱۳۶۸ ) یکی از راههای بر آورد توسعه کشاورزی استفاده از روش جریان انرژی است . (Schroll،۱۹۹۴) دراین بررسی سیرانرژی در اکوسیستم باغات انار شهرستان ابرکوه(استان یزد ) با استفاده از آمار واطلاعات سازمان جهاد کشاورزی و تهیه پرسشنامه از باغداران برتر شهرستان در سال ۱۳۸۷ محاسبه گردید. نسبت ستاده به نهاده،راندمان انرژی بکار رفته ۸۵۹۶۲۰۳۴ کیلوکالری در هکتار ومیزان انرژی تولیدی ۵۶۳۹۰۲۵۰ کیلو کالری در هکتار است . همچنین میزان کارایی انرژی ۱/۵۲ می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین انرژی مصرفی مربوط به استفاده از کود ازت معادل ۳۰//۷ درصد و بعد ابیاری معادل ۲۶/۱ درصد می باشد .همچنین م ک ر تین انرژی مصرفی در این اکوسی ت سم،مربوط به نیروی کارگر است.