سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا سادات راست قلم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه خاکشناسی، اصفهان، ا
مهران هودجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه خاکشناسی، اصفهان، ا
حمید رضا جوانمرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه زراعت و اصلاح نباتات
ناهید وکیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، گروه خاکشناسی، اصفهان، ا

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سطوح مختلف فلز سنگین سرب ۱۷/۵ -۴۱۷/۵ -۸۱۷/۵ میلی گرم بر کیلوگرم خاک بر میزان جذب سرب در ریشه و اندام هوایی و در نهایت ارزیابی راندمان استخراج گیاهی سرب بوسیله گیاه کلزا (Brassica napus L.) صورت پذیرفت. بدین منظور آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، به صورت فاکتوریل و با ۳ تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت سرب در خاک، جذب و تجمع سرب در اندام هوایی و ریش هی کلزا افزایش یافت. فاکتور تجمع زیستی در ریشه، اندام هوایی و فاکتور انتقال، بیانگر تجمع سرب در ریشه و انتقال ناچیز آن به اندام هوایی کلزا می باشند. راندمان استخراج گیاهی در سطوح مختلف سرب نشان داد که استخراج گیاهی کلزا در سطوح متوسط آلودگی ۴۱۷/۵ میلی گرم بر کیلو گرم بیشترین مقدار را دارا بوده و در سطوح بالاتر ۸۱۷/۵ میلی گرم بر کیلو گرم به دلیل ایجاد سمیت در گیاه، از میزان آن کاسته می شود.