سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیمان اسفندیارپور – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
ارسلان شکرچیان –

چکیده:

خاک و جنگل یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است. در واقع مسیر پیشرفت یا مسیر قهقرایی هر جامعه و چگونگی بهره برداری از خاک و جنگل تعیین می کند. با توجه به اینکه کشور ایران بلحاظ جغرافیایی درمنطقه خشک کره زمین قرار گرفته و متوسط بارندگی ساظیانه در بخش بزرگی از آن کمتر از ۱۰۰ میلیمتر می باشد بالطبع قسمت اعظم جنگلها و مراتع رو به تخریب نهاده و یا دخاظت انسان و بهره برداری بی رویه و غیراصولی وضعیت بسیار مناسب از خاک و حفاظت از آن ی بر اساس شناسایی استعداد و قدرت توظیدی آن و مبنی بر رعایت ا صول صحیح و علمی باشد خاک از بین نمی رود. شناخت و استفاده درست از گونه هایی که در پروژه های احیا و احداث جنگل در مناطقی که از ظحار شرایط آب و هوایی در اقاظیم خشک خشک و نیمه خشک قرار دارد بسیار دارای اهمیت است.هدف از این تحقیق بررسی خواص فیزیکوشیمیایی درختان کهور در منطقه نرماشیر بم برای دستیابی به پیدا کردن رابط ه بین خصو صیات فیزیکی شیمیایی خاک بود. برای رسیدن به این هدف دو نوع خاک پوشش گیاهی انتخاب گردید یکی پوشش گیاهی متراکم و مناسب ) خاکشماره یک( و دیگری پوشش گیاهی نامناسب ) خاک شماره ۲( این اثرات از جنبه های تغییرات خاک به خصوص %clay, %Silt, % Sand , SAR, %TNV,PH,%SP و اطلاعات مربوط به مشخصات کیفی و کمی درختان در من طقه مطالعه و یادداشت برداری شد