سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

ایرج نوروش – استاد-دکتری حسابداری
اسحاق غفاری اصفهانی – کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
مریم بهره بر – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی-گرایش مالی،دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

این تحقیق به ارزیابی رابطه بین شاخص های مالی و عملکرد شرکت می پردازد. هدف از انجام تحقیق ارزیابی رابطه بین معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد که اعم از معیار حسابداری و اقتصادی می باشند و شاخصهای رایج مورد استفاده در تحقیقات پیشین میباشد. معیار عملکرد شرکت ها بازده دارایی، رشد در ارزش بازار و جریان وجه نقد عملیاتی در نظر گرفته شده و با شش شاخص ارزش بازار به دفتری, نسبت اهرمی، رشد فروش، چرخه وجه نقد, رشد سود و نسبت جاری در ارتباط می باشند. تحقیق حاضر برای بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ و با استفاده از اطلاعات ۹۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش تحقیق پانل میباشد که در سه مدل مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد در مدل یک بین بازده دارایی با رشد فروش, نسبت بدهی و جاری رابطه وجود دارد و در مدل دو بین رشد در ارزش بازار با ارزش بازار به دفتری، رشدفروش، چرخه وجه نقد، نسبت بدهی و جاری رابطه وجود دارد و در مدل سه بین چرخه وجه نقد، رشد سود و فروش رابطه معناداری وجود دارد و در بقیه شاخصهای تحقیق رابطه معناداری یافت نشد