سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ملیحه شیانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
پویا علاء الدینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
طیبه فرحناکی – مشاور توسعه محلی

چکیده:

هدف تشکیل شورایاریها تسهیل و تعمیق فرایندمشارکت و نظارت مردمیدرقالب نوعی نهادسازی غیرمتمرکز و محلی بوده است این مقاله به بررسی نقش و سنجش عملکرد شورایاری ها درمدیریت شهری از طریق مطالعه موردی منطقه ۱۱ شهرداری تهران می پردازد بطور مشخص طی پژوهش میدانی جهت این مقاله دیدگاه های ساکنان محله و دست اندرکاران هر دو به واسطه روشهای کیفی و کمی مورد توجه قرارگرفته است سه گروه آماج قرارگرفته اند ساکنان منطقه دست اندرکاران شورایاری و مسئولان شهرداری جمع آوری اطلاعات از گروه نخست به واسطه پیمایش کمی و از دو گروه دیگر با ابزار کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شده است یافته ها حاکی از آن است که شورایاری محلات بالقوه کانون ارتباط مناسبی بین شهروندان و مدیران شهری است اما آگاهی ساکنان نسبت به فعالیت های شورایاری کم است جایگاه شورایاری ها به درستی تعریف نشده است و نیز انجمنهای شورایاری درارتباطات خود با نهادهای شهری دچار مشکلهستند.