سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیداحمدرضا هاشمی – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور اهواز
غلامرضا اسکندری – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور اهواز
هوشنگ انصاری – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور اهواز

چکیده:

ارزیابی ذخیره و تولید ماهی در تالاب شادگان از آبان ۸۶ تا مهر ۸۷ مورد بررسی قرارگرفت و هفت ایستگاه استقرار صیاد ونمونه برداری فصلی از تالاب شادگان شامل صراخیه، ماهشهر، رگبه ، خروسی ، کانال، عطیش و جاده آبادان به عنوان ایستگاه های نمونه برداری انتخاب گردید. درمدت اجرای تحقییق بیش از دو هزار ماهی صید و جهت تعیین توده زنده از روش تخلیه ای استفاده گردید فصل بهار ۲۴۶/۶۱ کیلوگرم برهکتار و فصل زمستان ۱۵۷/۹ کیلوگرم بر هکتار بیشترین و کمترین میزان توده زنده ماهیدر تالاب شادگان و میانگین میزا ن توده زنده ماهی در طی یکسال ۱۹۷/۵۷ کیلوگرم برهکتار محاسبه گردید. ماهی کپور معمولی و ماهی شیق بیشترین کمترین میزان توده زنده و ماهی حمری و ماهی شیق بیشترین و کمترین میزان تولید ماهی را به خود اختصاص میدادند میانگین تولید ماهی در تالاب شادگان ۱۳/۰۴g/m2/year 130/41kg/ha/year بدست امد.