سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فیاض آقایاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران
حسین حسین پور درویشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ا
حسین علی آبادی فراهانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران،
محمد فرشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تهران، ا

چکیده:

به طور کلی مدلهای شبیهسازی تخمین عملکرد محصول دارای دو زیر برنامه اصلی میباشند یکی زیر مدل بیلان آب که وظیفه آن شبیه سازی رطوبت لایههای خاک میباشد و دیگری زیر مدل عملکرد محصول که با استفاده از مقادیر شبیه سازی شده رطوبت خاک، تخمینی از عملکرد محصول را ارئه مینماید. نقش زیر مدل بیلان آب خاک در این مدلها بسیار مهم میباشد و در صورتی که وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد در نهایت (Model for MEDIWY مدل در تخمین عملکرد محصول با خطا مواجه خواهد شد. یکی از این مدلها مدل بوده که برای گندم زمستانه رقم عدل در شرایط آبی Estimation of Dryland and Irrigated Wheat Yield) و دیم و در شرایط آب و هوایی منطقه باجگاه واقع در استان فارس ارائه شده است. با توجه به کاربردی بودن اهتمام ورزیده شده تا زیر مدل بیلان آب خاک در این مدل مورد بحث و بررسی بیشتری MEDIWY مدل با یک مدل دیگری به نام مدل MEDIWY قرار گیرد. در ژوهش حاضر زیر مدل بیلان آب خاک مدل که یک مدل توانا برای شیبهسازی رطوبت لایههای خاک میباشد، برای منطقه مراغه واقع در LEACHW استان آذربایجان شرقی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. شاخصهای آماری مورد نظر برای ارزیابی مدلها در برآورد عمق آب پروفیل خاک به دست آمد. به طور کلی شاخصهای آماری به دست آمده از طریق مدل MEDIWY دارای مقادیر عددی مناسبتری نسبت به شاخصهای به دست آمده از طریق مدل LEACHW 3 درصد و در مدل / ۱ تا ۳۱ / از ۵۲ LEACHW میباشد .میزان خطای متوسط در برآورد وبت خاک در مدل به LEACHW 14 درصد متغیر میباشد که نشان دهنده برتری نسبی مدل / ۹ تا ۲۲ / از ۱۲ MEDIWY MEDIWY در برآورد رطوبت خاک میباشد. بنابراین با تعدیل زیر مدل بیلان آب خاک در مدل MEDIWY را برای تخمین عملکرد محصول MEDIWY به جای آن، میتوان دقت مدل LEACHW و استفاده از مدل افزایش داد.