سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیما میناخانی – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی
محمدحسین محمدی –
علیرضا واعظی –

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی دو مدل پخشیدگی – توده ای و استوکاستیک در توجیه فرآیند انتقال املاح در خاکهای غیر اشباع می باشد. بدین منظور ۹ نمونه خاک، با بافت های مختلف از افق سطحی مناطق مختلف شمال غرب استان زنجان جمع آوری گردید. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل گردید و در ستون های خاک آماده شده قرار گرفته و سپس منحنی رخنه کلیه خاکها با اعمال پالس کوتاهی از کلرید کلسیم و در شدت جریانهای مختلف و شرایط غیر اشباع ماندگار اندازه گیری گردید و مدل های CDE و CLT بر آنها برازش داده شد و پارامترهای انتقال املاح بدست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که این مدل ها برازش خوبی بر منحنی های رخنه تجربی دارند. اما در میان ۸۶ منحنی رخنه بدست آمده مدل CLT بر ۱۴ منحنی رخنه برازش مناسبی داشت و مدل CDE بر ۷۲ منحنی رخنه برازش بهتری داشت که نشان دهنده صحت بیشتر فرضییات مدل CDE در شرایط غیر اشباع می باشد