سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد عطار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
محمدجواد شیخ داودی – استادیاردانشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی الماسی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

بدون شک برنج پرمصرفترین ماده غذایی بعد از نان در جیرهی غذایی روزانه ایرانیان میباشد و نبود آن برسفرهی غذایی روزانه را میتوان خط فقر دانست. با توجه به دادههای گردآوری شده از مطالعات میدانی در خصوصنحوه انجام عملیات زراعی در دوسیستم نشاکاری و خشکهکاری (کشت مستقیم) در مورد این گیاه، مقادیر انرژی نهاده و ستانده محاسبه گردید و شاخصهای انرژی در این رابطه ارزیابی شدند. نسبت انرژی در دو سیستم نشاکاری و خشکهکاری به ترتیب ۱ و۱/۲۵و بهرهدهی انرژی به ترتیب ۰/۰۷ و۰/۰۹بهدست آمد. با مقایسه این دو سیستم توسط آزمونt سیستم خشکهکاری از موقعیت مطلوبتری برخوردار بود. بالاترین سهم از میزان انرژیهای نهاده درهردو سیستم متعلق به الکتریسیته بوده است. یکی از راههای بهینه کردن مصرف انرژی در این محصول با توجه به بالا بودن انرژی الکتریسیته و آبیاری، به خصوص در سیستم نشایی، بررسی نیاز آبی گیاه در منطقه با توجه به شرایط و عوامل تأثیرگذار محیطی همچون تبخیر و تعرق، تسطیح اراضی، روش آبیاری و… در کنار سنجش کارایی سیستم-های مختلف آبیاری به صورت جامع میباشد تا در نهایت بدون اثرگذاری منفی بر روی عملکرد در دو سیستم، باعث صرفهجویی بیشتر در این زمینه شود. همچنین از آنجائیکه هدف ازخشکهکاری کاهش هزینهها و رفع عملیات سختو طاقتفرسا برای کشاورز میباشد لذا با مدیریت صحیح و افزایش بهرهوری در استفاده ازنهادهها (آب، سم، کود وبذر) و پشتیبانی دقیق دولت برای بالا بردن راندمان کشاورزانی که این سیستم را به کار میبرند احساس میشود