سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اقا کشکولی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم فیزیکی خاک هدایت هیدرولیکی می باشد که کاربردهای فراوانی درعلوم آب و خاک دارد به طور مثال هدایت هیدرولیکی در طرحهای زهکشی مطالعات هیدرولوژیکی طرحهای ابشویی حرکت ابهای الوده درخاک و کاربرد فراوانی دارد دراین تحقیق دو روش چاهک معکوس که رایج ترین روش در تعیین هدایت هیدرولیکی می باشد با روش پرمامتر گلف که روش نسبتا جدیدی در ایران می باشد در دو نوع خاک با بافت رس سیلتی و لومی مورد ارزیابی قرار گرفته است بدین منظور تعداد ۳۰ چاهک درهر دو منطقه مورد مطالعه با فواصل مساوی ۵ متر در یک شبکه مستطیلی ۲۰×۲۵ متر حفر گردید و در هر چاهک ابتدا ازمایش گلف و سپس ازمایش چاهک معکوس انجام شد. بررسی ها ی نتایج ازمایش نشان داد که در هر دو نوع خاک روش چاهک معکوس همواره مقادیر بیشتری را نسبت به روش پرمامتر گلف بدست اورد دراین نتایج مشخص شد که ضریب هدایت هیدرولیکی بدست امده در خاک رس سیلتی به روش چاهک معکوس ۸/۶ برابر ضریب هدایت هیدرولیکی بدست امده توسط گلف می باشد که این نسبت برای خاک با بافت لومی ۴/۸ برابر می باشد.