سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد اردشیری – کارشناس ارشد هیدرودینامیک کشتی – سازمان صنایع دریایی – گوه شناورهای زیر
محمد مونسان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله به بررسی دوازده روش محاسبه مقاومت زیرسطحی زیردریایی می پردازد. در ابتدا ده روش مورد نظر به تفصیل بیان خواهد شد سپس محاسبات انجام شده برای یک نمونه زیردریایی ارائه خواهد شد. نتایج بدست آمده از این رو شها با نتایج بدست آمده از روش مدل تست این شناور مورد مقایسه قرار گرفته است و روش های محاسبه مقاومت زیر سطحی زیردریایی که بیشترین نزدیکی را به نتایج تست مدل دارند به عنوان روش هایی که میتوان در محاسبات مقاومت زیرسطحی اعتماد بیشتری به آنها داشت معرفی خواهند شد.