سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا بابائی بازکیائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی، آزمای کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق استان گیلان در سال زراعی ۹۳۳۱ اجرا گردید. در این تحقیق تیمار اصلی شامل مدیریت های آبیاری با دورهای ۶ و ۹۲ و ۹۳ روز و بدون آبیاری، و مقادیر کود نیتروژن )ازمنبع ۶۷ و ۱۷ کیلوگرم نیتروژن در هکتار، به عنوان تیمار فرعی اجرا شد. اثر متقابل ، ۳۷، کود اوره( به مقدار ۷ مدیریت های آبیاری و کود نیتروژن نشان دهنده برتری تیمار آبیاری ۹۲ روز و مقادیر کودی ۳۷ کیلوگرم نیتروژن در هکتار، با عملکرد غلاف ۳۳۷۳ و عملکرد دانه ۹۰۰۷ کیلوگرم در هکتار می باشد. با توجه به نتای تحقیق می توان مدیریت آبیاری با دور آبیاری ۹۲ روز و مقدار کود ۳۷ کیلوگرم نیتروژن در هکتار را به عنوان مدیریت مناسب برای گیاه لوبیا چشم بلبلی، در شرایط منطقه مورد مطالعه پیشنهاد نمود. همچنین تیمارهای آبیاری و کود نیتروژن بر صفات وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، طول غلاف و ارتفاع گیاه اثری معنی دار داشت.