سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین جمشیدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت م
محمد رضا نیکودل – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت م
ماشاا…. خامه چیان – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مد
احمد ذلولی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه

چکیده:

تراورتن قرمز آذرشهر یکی از پرکاربردترین سنگهای نما و تزیئنی در صنعت ساختمان است که دارای شهرت جهانی است. با توجه به شرایط اقلیمی متنوع ایران، شامل مناطق سردسیر و گرم و خشک، میتوان گفت یخبندان و تبلور نمکهای محلول از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر دوام این سنگ می- باشند. در تحقیق حاضر با تهیه نمونههای تراورتن قرمز از معادن آذرشهر، دوام آن در مقابل یخبندان و تبلور نمکهای محلول بررسی شده است. برای این منظور آزمایش چرخههای یخبندان تا ٣٠ چرخه و تبلور نمک تا ١۵ چرخه در محلولهای سولفات سدیم و منیزیم انجام شد. بعد از هر ۵ چرخه یخبندان مقاومت کششی برزیلین، مقاومت بار نقطهای و سرعت موج P و بعد از هر ۵ چرخه تبلور نمک کاهش وزنی DWL نمونه تعیین شد. نتایج نشان میدهد این سنگ در برابر تبلور نمک نسبت به یخبندان دوام کمتری دارد و آسیبپذیر تر است. همچنین نتایج نشان میدهد برای استفاده از این سنگ در مناطق با احتمال یخبندان و تبلور نمکهای محلول باید توجه ویژهای داشت.