سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین دیباجیان – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحمید هاشم الحسینی –
محمود فرزین –

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نظر ی ه احتمال ، دقت مشتق گی ری عددی از متغ یر م یدان ارزیابی خواهد شد . در روش ه ای کلاس یک ارزیابی دقت، از مفاه یمی مانند تخم ین خ طا، نشانگر خطا و یا مرتبه خطا استفاده م یگردد که در عمل استفاده از چن ین مفاه یمی دارای تناقض است . لذا مبن ای روش ارائه شده بر اساس ارز ی ابی اعتماد به مشتقگیری است که با آنچه در روش ه ای کلاس یک مرسوم است اختلاف بن یادین دارد. یک ی از نتایج این ارزی ابی، محاسبه نقاط گرادیان به ینه است که در روش های کلاس یک از آن به نقاط فوق همگرا و یا نقاط بارلو تعب یر م یگردد. روش ارائه شده قابل استفاده برای انواع المان های یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی با هر مرتبه ای است. علاوه بر ا ین امکان در نظر گرفتن تغ ییرات م یدان بر ای محاسبه نقاط گراد یان به ینه به کمک روش آمار ی وجود دارد که ا ین موضوع در روشهای کلاسیک غیر ممکن است.