سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدحسین رئوفت – استاد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدعلی رستمی – دانشجوی دکترای بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

دقت سامانه مکان یابی جهانی (GPS) مورد استفاده درکشاورزی دقیق بر روی عوامل زیادی از جمله یک دست بودن محصول هنگام برداشت و کاربرد دقیق سم و کود برای نقاط مختلف یک زمین زراعی تاثیر بسیاری دارد(۳). جای شگفتی نیست که دقت قابل اعتماد آن، کشاورزی دقیق را بسیار منتفع می سازد . در تحقیق حاضر دقت سامانه مکان یابی جهانی از نوع Garmin 60csx در موقعیت مکانی منطقه گلستان اهواز ارائه شده است. با وجود عوامل مختلف موثر در دقت GPS مقدار عددی ۲۷/۴۳۴۶ متر برای خطای محتمل مستدیر (CEP) تعیین شد. نقطه مبنا، میانگین داده های ثبت شده توسط GPS در نظر گرفته شد. مقادیر میانگین و متوسط انحراف به ترتیب ۲۶/۴۴۱ و ۱۴/۲۷۳ بدست آمد. مقدار انحراف معیار هم ۱۹/۳۵۵۳ برای تعیین خطای محتمل مستدیر محاسبه شد. نتیجه نشان داد که برای انجام عملیات کشاورزی دقیق با استفاده از این نوع GPS باید دقت مورد استفاده در مزرعه ۲۷/۴۳۴۶ متر در نظر گرفته شود.