سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا جابری پوده – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
علی ابطحی – به ترتیب استاد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
سیدعلی اکبر موسوی – استادیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

آگاهی از چگونگی پراکنش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، از مهمترین امور در شناسایی، برنامه ریزی، مدیریت و بهره برداری از منابع آب و خاک است. نسبت جذب سدیم (SAR) از ویژگی های شیمیایی مهم خاک می باشد که مستلزم اندازه گیری سدیم، کلسیم و منیزیم در عصاره خاک است، لیکن اندازه گیری آن دشوار، وقت گیر و پرهزینه می باشد. در دهه های اخیر مبانی دانش زمین آمار به خوبی گسترش یافته و توانایی های این شاخه از آمار در بررسی و پیش بینی متغیرهای مکانی مشخص شده است. بنابراین انتخاب یک روش درون یابی بهینه برای تخمین ویژگی های مورد مطالعه در نقاط نمونه گیری نشده نقش مهمی درمدیریت داده ها دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی صحت و دقت روش های درون یابی متداول در تخمین نسبت جذبی سدیم با استفاده از نرم افزار+GS می باشد. به منظور انجام این پژوهش، از منطقه مورد مطالعه تعداد ۷۱ نمونه برداشته و مقدار سدیم، کلسیم و پتاسیم در تمام نمونه ها اندازه گیری و سپس مقدار SAR محاسبه شد. پس از نرمال سازی داده ها ، نیم تغییر نما محاسبه و بهترین مدل به آن برازش داده شد. سپس مقدار SAR در نقاط نمونه برداری نشده با روش های مختلف میان یابی کریجینگ و روش وزن دهی عکس فاصله( IDW) با توان های۱، ۲، ۳ و ۴، با استفاده از نرم افزار+GS تخمین زده شد. به منظور بررسی امکان کاهش هزینه های نمونه برداری بدون کاهش دقت، تعداد داده ها به ۵۰ و ۳۶ عدد کاهش داده شد و تخمین در سایر نقاط نمونه برداری نشده انجام و دقت تخمین تعیین شد نتایج نشان داد که روش IDW با توان ۳ و با حداقل میزان معیاری های آماری برای تخمین نسبت جذبی سدیم دقیق ترین روش بود.