سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاشار یثربی نیا – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مریم پورشریفی – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

تحقیق حاضربه منظوربررسی دقت وکاربرد روش آنالیز پوش اورسه بعدی درتحلیل سازه های بتنی که به عنوان جایگزین ساده ای برای آنالیزهای دینامیکی سه بعدی غیرخطی ارائه شده اند صورت گرفته است. از موارد مهم وقابل بررسی این روش یکی جهت اعمال نیرو ودیگری انتخاب الگوی بارگذاری مناسب طوریکه بتواند رفتار سازه را تا حد قابل قبول با رفتار دینامیکی که از تحلیل دینامیکی به دست می آید منطبق ب کند می باشد. مقایسه مذکور به صورت اعمال هردودسته از روشها بر روی سه ساختمان بتنی دارای سیستم قاب خمشی متوسط که ازنظرپلان ثابت ۳ درتخمین عملکرد لرزه ای سازه در مقایسه با روش آنالیز D-Pushover ودرارتفاع متغیر می باشند صورت گرفته است. میزان دقت روش استاتیکی دینامیکی غیرخطی با بررسی پاسخ هر دو دسته از روشها که درقالب حداکثر تغییرمکان جانبی سازه و مقدار برش پایه درسازه بیان می گردد، مورد بررسی قرار می گیرد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که نتایج پوش اور سه بعدی در مقایسه بانتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی به شدت زمین لرزه وفاصله سازه تا گسل فعال، حساس هستند ودر مواردی که سازه تحت تأثیر زلزله های با شدت زیاد قرار دارد جواب های بدست آمده دست پایین می باشند وقابل اعتماد نیستند. نتایج نشان می دهد که برای دستیابی به یک نتیجه قابل اعنماد از روش پوش اوربایستی موقعیت سازه نسبت به گسل های فعال موجود در منطقه مشخص شود. روش پوش اوربرای تحلیل سازه های قرارگرفته در نزدیکی گسلهای فعال نیازبه دقت بیشتری دارد