سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاظم شاکری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
محسن جعفری – دانشجویان کارشناسی ارشد زلزله
سعید لطفی –

چکیده:

دراین مقاله روش تحلیل استاتیکی غیرخطی با الگوی بارهای مختلف درتخمین پاسخ لرزه ای سازه های جداسازی شده درپایه مورد بررسی قرارگرفته است الگوی بارهای موردمطالعه دراین تحقیق عبارتنداز الگوی باریکنواخت مود اول سازه جداسازی شده و الگوی بارمعرفی شده توسط کمیته سیستم های محافظ PSC مطالعات برروی دو ساختمان نمونه ۵و۱۰طبقه قاب خمشی بتنی جداسازی شده صورت گرفته است نتایج حاصل ازتحلیل پوش آور با نتایج تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی مقایسه شده است نتایج بیانگر این است که الگوی بار PSC برای ساختمان ۱۰ طبقه و الگوی بار یکنواخت برای ساختمان ۵ طبقه نتایج مطلوبتری از دو الگوی باردیگر می دهند.