سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایر
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایر

چکیده:

مقاطع مرکب ترکیبی از یک مقطع عمیق اصلی و دشتهای عریض سیلابی است که این دشتها در شرایط وقوع سیل، بخش قابل توجهی از حجم سیلاب را در خود ذخیره میکنند. به همین دلیل دشتهای سیلابی در طرحهایکنترل سیلاب دارای اهمیت زیادی است. بازههای انتهایی رودخانههای آبرفتی معمولاَ به شکل مقطع مرکب بوده و دارای مسیری پیچانرود میباشند. هیدرولیک جریان در رودخانههای پیچانرود با وجود دشتهای سیلابی به دلیل اثرمتقابل جریان بین مقطع اصلی و دشتهای سیلابی بسیار پیچیده بوده و روشهای معمول محاسبهی دبی جریان رودخانه در این شرایط با خطای بسیار زیادی توام است. محققین روشهای اصلاحی زیادی برای محاسبهی دقیق دبیجریان در مقطع اصلی و دشتهای سیلابی رودخانههای پیچانرود ارائه دادهاند که در این مقاله، دقت چند روش یک- بعدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور از نتایج آزمایشگاهی دو کانال پیچانرود با مقطع مرکب استفادهنموده و دقت روشهای اروین و الیس ، جیمز و وارک و گرین هیل وسلین در این کانالها بررسی شده است. نتایجبدست آمده نشان میدهد که روش های یک بعدی اروین و الیس و گرین هیل و سلین با خطای متوسط ۰۱ % نسبت به روش دیگر از دقت بهتری برخوردار میباشند. همچنین درصد خطا در هر یک از این روشها تابع عمق نسبی جریانو درجه سینوسی کانال است