سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب
یعقوب دین پژوه – دانشیار دانشگاه تبریز
احمد فاخری فرد – استاددانشگاه تبریز
کیوان خلیلی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضرمدلسازی جریان روزانه رودخانه با استفاده ازبرنامه ریزی ژنتیک و مقایسه دقت این روش با مدل شبکه های عصبی مصنوعی که به عنوان یکی از دقیقترین روشها مرسوم است می باشد عملکرد حافظه دردو مدل فوق برای پیش بینی دبی جریان روزانه رودخانه باراندوز چای بررسی شده است و درنهایت نتایج حاصل از دو مدل مورد مقایسه قرارگرفت نتایج نشان داد که الگوی ورودی به پنج تاخیر بهترین حافظه را داشته و برنامه ریزی ژنتیک با دقت بهتری نسبت به شبکه عصبی جریان روزانه رودخانه را مدل بندی می کند.