سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن رحیمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مسعود اربابی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
احسان ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مهدی عراقی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

کنه دو نقطه ای تارتن tetranychus sp یکی از افات مهم خربزه در استان خراسان رضوی به شمار می رود این آفت توانایی بالایی در تولید نسلهای متعدد ۱۲ الی۲۵ نسل و سازش سریع با اقلیم های جدید را دارد و برای جلوگیری از افزایش جمعیت و گسترش خسارت این آفت مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم جدید ضروری است به این منظور آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع خربزه شهرستان خواف استان خراسان رضوی انجام شد که در آن حشره کنه کش جدید ابرون اس سی ۲۴۰ درچهار غلظت ۳۰۰ ، ۴۰۰ و ۵۰۰ و ۶۰۰ میلی لیتردرهکتار در مقایسه با سموم نئورون ۱۰۰۰ میلی لیتر نیسورون ۵۰۰ میلی لیتر و اورتوس ای سی ۵۰۰ میلی لیتر درهکتار به همراه تیمار آب پاشی علیه جمعیت کنه مورد ارزیابی قرارگرفت. درصد تاثیر تیمارها نسبت به شاهد براساس تلفات کنه ها محاسبه شد و نتایج با استفاده از نرم افزار SAS از نظر آماری تحلیل گردید. مقایسه میانگین براساس آزمون چند دامنه دانکن انجام شد نتایج نشان داد غلظت های ۶۰۰ و ۵۰۰ میلی لیتر ابرون به ترتیب از تاثیر و پایداری بیشتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند. در عین حال تاثیر غلظت های پایین سمهرچند کند ولی قابلقبول بود تیمارهای نیسورون و اورتوس پایداری خود را با گذشت زمان از دست دادند و کمترین تاثیر در تیمار اورتوس حاصل شد.