سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره دامنکشان – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
بهمن پناهی – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
محمد اسعدی – مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
محمود ایزدی – مرکز تحقیقات کشاورزی بوشهر

چکیده:

ارزیابی گرده دهنده های برترخرما به دلیل نقش گرده درافزایش کمی وکیفی محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق با هدف ارزیابی برترین پایه گرده دهنده و بررسی بهترین شرایط برای نگهداری گرد ه این پایه ها انجام گردید. در این آزمایش ۱۱ پایه گرده دهنده از نظر درصد جوانه زنی گرده در شرایط مختلف انبارداری (گرده تازه، شرایط اتاق، فریزر و یخچال) مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه آماری نتایج مربوط به درصد جوانه زنی گرده از طرح آزمایشی فاکتوریل در قا لب طرح پایه کاملاً تصادفی استفاده گردید. باتوجه به محاسبات آماری ومقایسه میانگین ها از طریق آزمون دانکن ونظربه اهمیت درصد جوانه زنی گرده تازه و حفظ قوه نامیه در گرده های انبار شده، گرده پایه های بمی و کریم آباد ۳ نسبت به دیگر پایه ها از نظر صفات فوق در بالاترین سطح قرار گرفتند ودر بررسی شرایط مناسب انبار گرده جهت حفظ قوه نامیه به منظور استفاده در سال بعد، گرده پایه کریم آباد ۳ در شرایط یخچال و گرده پایه بمی در شرایط یخچال و فریزر بالاترین درصد جوانه زنی را نسبت به درصد جوانه زنی گرده تازه پایه های دیگر داشتند.