سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا کریمی – عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه ولی عصر)عج ( رفسنجان
اعظم مالکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر)عج ( رفسنجان

چکیده:

یکی از راه کارهای مصرف بهینه آب در باغات پسته استفاده از پایه های مقاوم به خشکی می باشد. پژوهش حاضربه منظور ارزیابی هیبرید بین گونه ای پسته اهلی و بنه به تنش خشکی صورت پذیرفت .آزمایش به صورت فاکتوریلدر قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور پایه )بادامی ریز زرند و هیبرید بین گونه ای بادامی ریز زرندو بنه( و خشکی ۳،۶و۹ روز( با سه تکرار به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که برهمکنش خشکی و نوع پایه بر شاخص های بیوشیمیایی میزان فنل برگ، کلروفیل کل و کلروفیل b تاثیر معنی داری داشته است. بطوریکه بیشترین میزان فنل کلروفیل کل و کلروفیل b در دوره آبیاری ۹ روز در پایه هیبرید مشاهده شد. بر اساس شاخص های مورد اندازه گیری در این پژوهش، پایه هیبرید بین گونه ای پسته اهلی و بنه نسبت به پایه بادامی ریز مقاومت بیشتری به خشکی نشان می دهد