سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فاطمه کاظمی – دانشجویان کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع
امینه لطفیان –
افسانه ملکی –
منصور غنیان – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی

چکیده:

مدیریت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی قبل از هر چیز نیازمند شناخت دانش و مهارت کشاورزان میباشد. به طوری که توسعه منابع انسانی، آموزش دانش فنی و فراهم بودن شرایط کاربرد مهارتها توسط بهرهبرداران اساس توسعهکشاورزی را تشکیل میدهند. بنابراین تحقیق حاضر سعی دارد دانش فنی و مهارت گندمکارن بخش میداوود شهرستان باغملک را پیرامون عوامل مؤثر بر کاهش ضایعات گندم در سطح مزرعه ارزیابی نماید. نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوعهمبستگی میباشد. نمونه آماری شامل ۱۱۱ نفر از گندمکاران بخش میداود بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از پانلمتخصصان مورد تایید قرار گرفت. و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ در مورد بخشهای منابع اطلاعاتی، دانش و مهارت به ترتیب ۰/۷۵ و۰/۹۵ و۰/۹۵ بدست آمد. یافته ها حاکی از آن است که نیمی از کشاورزان از سطح دانش و مهارت خوب و عالی برخوردار هستند. بین سن و سابقه کار در کشاورزی و میزان دانش فنی کشاورزان نسبت به عوامل مؤثر بر کاهش ضایعاترابطه معکوس معنیداری در سطح ) ۷( درصد وجود دارد. بین متغیر سطح تحصیلات پاسخگویان، میزان مراجعه به مراکز ) خدمات، میزان استفاده از رسانهها )مانند تلویزیون، رادیو و …( و سطح دانش فنی آنان رابطه مستقیم معنیداری در سطح) ۱درصد وجود دارد. بین شرکت در کلاسهای آموزشی و میزان دانش فنی کشاورزان رابطه معنیداری در سطح) ۷( درصد وجود دارد. همچنین بین متغیر مستقل میزان فاصله مزرعه پاسخگویان از مراکز خدمات کشاوزی و متغیر وابسته سطح مهارت آنان رابطه معکوس و معنیداری در سطح) ۱( درصد وجود دارد