سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورخباز – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
سعیده جوانمردی – کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

آموزش محیط ز یست مهمترین ابزاری است که جامعه برای مقابله با چالش های آیندگان در اختیار دارد. مدرسه جنبه های جامعه ی موجود را بازتولید می کند و بطور همزمان افراد آموزش دیده را برای حفاظت جامعه برای آینده آماده می سازد.آشنایی جوانان با علوم پایه زیست محیطی روحیه حفاظت از منابع طبیعی را تقویت و حس مسولیت پذیری را در آنها می افزاید. هدف از این تحقیق ارزیابی سطح آگاهی دانش آموزان مقاطع دبیرستان و پیش دانشگاهی شهر بهبهان نسبت به مسائل زیست محیطی است.روش تحقیق توصیفی و بصورت پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد و نمونه گیری به صورت منظم تصادفی و بدون پیش زمینه است.داده ها با روش ارزش گذاری پرسشنامه همراه با آزمون Q-square تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها بیانگر ضعف اطلاع رسانی زیست محیطی و لزوم آموزش قشر فرهنگی جامعه می باشد. جامعه آماری دانش آموزان ناآگاهی مردم را عامل ایجاد و پیشرفت معضلات زیست محیطی می دانند.