سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید یوسف اولیائی مطلق – دانشگاه علم و صنعت ایران واحد نور، دانشکده فنی مهندسی، نور، ایران
میثم جعفری اسکندری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران

چکیده:

تا کنون ارزیابی های مختلفی از عملکرد های دانشگاه ها انجام گرفته و هریک از آنها به گونه ای دانشگاه ها را چه به لحاظ ابعاد کمی)تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل ، میزان وسعت فضای آموزشی ، تعداد اعضای هیئت علمی و…( و چه از لحاظ ابعاد کیفی ) میزان در دسترس بودن اساتید ، کیفیت خدمات آموزشی ، امکانات رفاهی و …( مورد بررسی قرار داده اند. ما در این مقاله در نظر داریم دانشکده های مهندسی صنایع ایران )جمهوری اسلامی ایران ( را با توجه به تعداد اعضای هیئت علمی و تعداد پذیرش دانشجو ارزیابی کنیم و به تحلیل همبستگی بین عامل ها می پردازیم و سرانجام رتبه هر یک از دانشکده ها را با DEA و تکنیک های MCDM بدست آورده و به تجزیه تحلیل نتایج خواهیم پرداخت.