سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیمان رضائی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان
سعید کیامرزی – کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
مهدی مهدیپور – کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده:

میدان نفتی کوپال یکی از مهمترین میدان های هیدروکربوری استان خوزستان بوده و بصورت تاقدیسی کشیده و تقریبا متقارن درحدود ۶٠ کیلومتری خاورتا شمال خاوری شهر اهواز واقع شده است.دراین تحقیق سه ویژگی پتروفیزیکی تخلخل،اشباع آب ونسبت ضخامت مفید به ضخامت کل درسنگ مخزن آسماری درمیدان کوپال برمبنای داده های ١٠ حلقه چاه حفاری بااستفاده از نرم افزارمورد بررسی قرا رگرفته است.بررسی اطلاعات بدست آمده، حاکی از آن است که بیشترین RMS تخلخل، نسبت ضخامت مفید به ضخامت کل وکمترین میزان اشباع آب درجنوب خاوری میدان قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه بهترین منطقه برای حفر چاه های توسعه ای درجنوب خاوری مخزن است