سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اصغر افتادگان خوزانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از را ه های اتلاف آب در مناطق مختلف اقلیمی ایران، تبخیر و تعرق است . این پدیده سهم مهمی در هدر رفت آب به ویژه در مناطق کویر مرکزی کشور دارد و تابع عوامل مختلف اقلیمی و ویژگی های توپوگرافی هر منطقه است.در این تحقیق به ارزیابی مدل کراپ وات، به عنوان یکی از معتبرترین مدل های محاسبه ی تبخیر وتعرق به روش فائو-پنمن-مانتیث در استان یزد (نماینده مناطق خشک) پرداخته شده است. به این منظور داده های موجود لایسیمتری به عنوان داده های معتبر در نظر گرفته شده و داده های بدست آمده از مدل کراپ وات با روش همبستگی اعتبارسنجی گردید. داده های مورد نیاز برای کاربرد در مدل (دمای حداکثر، دمای حداقل، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و سرعت باد) با توجه به دوره آماری مشترک ( ۱۳۷۵ -۱۳۷۸ با استفاده از آزمون Paired-Sample T Test با داده های بدست آمده از لایسیمتر مقایسه گردید که نتایج بیانگر این است که مدل کراپ وات همبستگی بالایی را با داده های لایسیمتر نشان می دهد. سپس با استفاده از مدل پنمن-مانتیث-فائو اقدام به برآورد میزان تبخیر و تعرق در دو ایستگاه دیگر (طبس و مروست) گردید و در نهایت اقدام به پهنه بندی فصلی استان یزد از لحاظ تبخیر و تعرق با استفاده از روش کریجینگ در محیط نرم افزاریArcGIS صورت گرفت که این پهنه بندی در هر چهار فصل نشان داد شهر یزد دارای بیشترین میزان تبخیر و تعرق در استان است که دلایل آن در پژوهشی دیگر قابل بررسی می باشد