سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدباقر بهیار – استادیار پژوهشکده هواشناسی
آزاده کریمی حسینی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی، پژوهشکده هواشناسی

چکیده:

رطوبت خاک پارامتری تعیین کننده در بسیاری فرآیندهای پیچیده زیست محیطی بوده و نقش تعیین کنندهای در وقوع خشکسالی کشاورزی دارد. تکنیکهای مبتنی بر سنجش از دور در مقایسه با اندازهگیریهای نقطهای، به دلیل دقت مکانی و زمانی بهتر و استفاده عملیاتی آسان، دارای برتری هستند. از اینرو در این پژوهش دادههای رطوبت خاک سطحی حاصل از سنجنده AMSR-E ماهواره Aqua ارزیابی شده و همبستگی این دادهها با دادههای ایستگاهی بارندگی در دو ایستگاه همدید منتخب در استان اصفهان (اصفهان و نطنز)، در دوره آماری ۲۰۰۷-۲۰۰۳ در مقیاس ۸ روزه و ماهانه بررسی شده است. نتایج نشانگر وجود همبستگی معنی دار میان رطوبت خاک سطحی ماهوارهای و ایستگاهی در سطوح اطمینان ۹۰ % و %۹۵ هستند.