سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین فدائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهند سی مواد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی
مهدی جاویدی – استادیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این بررسی پوشش ا کسیدی متراکم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی بر روی آلیاژ آلومینیوم۲۰۲۴-T3حاصل شد. الکترولیت مورد نظر محلول قلیایی از افزودنی های سیلیکات، فسفات، هیدرواکسید پتاسیوم و گلیسرین بوده و از منبع جریانDCاستفاده شد. مقاومت به خوردگی نمونه ها به کمک آزمون های پلاریزاسیون و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه ساختار فازی ومورفولوژی سطحی به ترتیب از دستگاه پراش اشعهXXRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بعد ازفرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی مقاومت به خوردگی آلیاژ بهبود یافته است