سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود مرادیان – انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
مهدی چینی –
محمد شکرچی زاده –
محمدجواد محبی – معاونت فنی و مهندسی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

چکیده:

عدم پایایی بتن سازه در محیط های مهاجم نظیر خلیج فارس به دلایل مختلف منجر به هزینه های تعمیراتی کلانی شده که به مراتب از هزینه های لازم برای یک طراحی خوب و قابل قبول بیشتر است. زیاد بودن غلظت کلراید در این آب ها و سایر نمک ها زمین ه خوردگی فولاد در سازه هایساحلی و دریایی را فراهم م یسازد. در این تحقیق، پایایی عضو های سازه ای یک اسکله بزرگ در جنوب کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است . برایارزیابی سازه از مجموعه ای از آزمایش های مخرب و غیرمخرب شامل تعیین مقاومت فشاری، جذب آب، عمق کربناتاسیون، نفوذ یون کلر، پوشش روی آرماتور و پتانسیل نی مپیل استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمایش های مختلف صورت گرفته بر روی عضو های مختلف اسکلهفولاد می توان اظهار داشت که وضعیت خرابی سازه در نقاط مختلف با شرایط قرارگیری گوناگون بسیار متفاوت می باشد . سطوح بالایی و داخلی اسکله در اکثر موارد سالم بوده و دچار آسیب نشد هاند. اما سطوح زیرین با توجه به پوشش کم بتن روی آرماتور کم و بیش دچار خرابی شده اند . همچنین اغلب ترمیم های صورت گرفته در اسکله کافی نبوده است و باعث تشکیل آند تکو ینی و خرابی اطراف ناحیه ترمیم در سطوح تحتانی تیرهای جعبه ای گردیده اند.