سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شمسی راثی سرای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میان-ه گروه تحصیلات تکمیلی زراعت
سلیمان جمشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میان-ه گروه گیاهپزشکی
مهدی مهرپویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میان-ه گروه تحصیلات تکمیلی زراعت

چکیده:

یونجه مهمترین گیاه علوفهای دنیا میباشد. به منظور بررسی اثر خودمسمومی درون و بین واریته ای و همچنین خودمسمومی ریشه در محیط کشت آگار آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار درآزمایشگاه علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه اجرا گردید. غلظتهای عصاره شامل غلظت ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد عصارهها بود. نتایج نشان داد غلظت ۱۰۰ درصد عصاره در مقایسه با غلظت ۵۰ درصد عصاره بازدارندگی وکاهش بسیار بیشتری داشت. کمترین اثر را از لحاظ بازدارندگی جوانهزنی و کاهش طول ریشهچه و ساقه چه اکوتیپ ثمیم نشان داد. مواد ترشح شده از اکوتیپ رنجر بیشترین تأثیر را بر روی خود، همدانی، قره یونجه و در نهایت ثمیمنشان داد.