سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان بزاز – عضو هیئت علمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رحیم حقی – دانشجوی مهندسی مکانیک-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
امین کایدی بارده – دانشجوی کارشناسی ارشدریاضی کاربردی-دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به مطرح شدن استفاده از خودروهای هیبریدی در بازار مصرف به عنوان جایگزین بلامنازع خودروهای درونسوز، مسئله نحوه انتخاب خودروی مورد نظر با توجه به پارامترهای مهم از نظر مشتریان و سازندگان به یکی از مسائل حیاتی در این زمینه مبدل شده است. در این مقاله به ارائه روشی برای بهینهیابی جواب چنین مسئلهای پرداخته شده است. ابتدا پارامترهای مهم در قالب یک پارامتر ورودی و ۴ پارامتر خروجی تعریف شده و سپس بااستفاده از روش برنامهریزی خطی و به طور مشخص روشSimplex-Big M به حل مسئله پرداخته شده است. این روش برای ۲۴ خودروی نمونه هیبریدی بکار رفته و جوابهای حاصله به صورت ضریب کارآئی منجر به مرتب نمودن این خودروها بر حسب معیار ورودی قیمت خرید شده است. با بررسی روابط بین پارامترهای ورودی و ضریب کارآئی می توان به تصمیمگیری کاربران برای نوعی بهینهیابی در رابطه با پارامترهای مصرف سوخت، گارانتی و ایمنی کمک نمود