سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشگاه زنجان
فرید شکاری – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
اسماعیل زنگانی – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

در این بررسی خواص کیفی و ارزش نانوایی گندم تحت پرایم سطوح مختلف سالیسیلیک اسید (شامل سطوح صفر- ۴۰۰ ۲۴۰۰-۲۰۰۰-۱۶۰۰-۱۲۰۰-۸۰۰ میکرومولار) در دو تاریخ کاشت مختلف در آزمایشی با طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. صفات فیزیکی دانه (سختی دانه، حجم نان، رسوب زلنی، جذب آب داته ) و صفات شیمیایی آرد (درصد پروتئین، شاخص گلوتن) هر تیمار اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که پرایمینگ با سالیسیلیک اسید نه تنها موجب افزایش تمام صفات کیفی دانه و ارزش نانوایی گردیده بلکه باعث گردیده تا تاریخ کاشت دوم در اکثر صفات مورد بررسی از تاریخ کاشت اول پیشی بگیرد و به نحوی اثر منفی دیر کاشتی را جبران گردید. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری نیز بین درصد پروتئین با عدد زلنی، سختی دانه و جذب آب دانه وجود داشت.