سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدیعقوب سیدمعصومی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل
مصطفی ولیزاده – دانشگاه تبریز
یوسف جهانی –

چکیده:

ارقامی که از خارج به داخل کشور معرفیم ی شود از لحاظ کلیه صفات مورد ارزیابی قرارمیگیرد و میت وان از این ارقام در برنامه های بهنژادی بمنظور انتقال صفات ممتاز به ارقام تجاری موجود و تهیه ارقام پرمحصول و مناسب عملیات مکانیزه استفاده نمود لذا بررسی حاضر بمنظور مطالعه تنوع موجود در ۴ رقم وارداتی بهمراه دو رقم تجارتی از نظر خصوصیات کمی و کیفی الیاف صورت گرفت دراین پژوهش ارقام مورد نظر درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۴ تکرار در منطقه مغان و دراراضی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان مورد ارزیابی قرارگرفتند صفاتی از قبیل عملکرد زودرسی، وزن قوزه، تعداد قوزه ارتفاع بوته طول و تعداد شاخه های رویا وزایا برروی ۵ بوته انتخابی از هرکرت اندازه گیری شد سرانجام داده های بدست آمده از طریق برنامه های آماری MSTATC, Excel , SAS تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصله نشان داد که از نظر صفت زودرسی که یک صفت مهم درمنطقه است رقم تجاری مهر زودرس تر از بقیه ارقام بوده از لحاظ ارتفاع متوسط بوته رقم ورامین از نظر تعداد متوسط غوزه در بوته رقم یونانی ۹۳ – S –۷۳ از لحاظ وزن بیست غوزه رقم تجارتی مهر و از نظر صفت عملکرد وش رقم ورامین با متوسط عملکرد ۳۳۰۰ کیلوگرم درهکتار بیشترین عملکرد را داشت.