سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا مجیدزاده هروی – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
حسن کرمانشاهی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرضا وارسته – گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی سنکیان – بخش ایمنوبیوشیمی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

باکتریهای لاکتوباسیل جایگاه ویژهای در صنعت ساخت پروبیوتیک دارند و تقریبا در تمام محصولات پروبیوتیکی مورد استفاده قرار میگیرند. دلایلی که برای توجه به این جنس از باکتریها بیان می شود شامل: ۱ – بوسیله خاصیت ممانعت رقابتی از رشد باکتریهای مضرجلوگیری می کنند ۲- این باکتریها قابلیت اتصال به سلولهای اپیتلیوم روده را دارند. ۳ – آنها میکروارگانیسمهای همزیستی هستند که باعثافزایش عملکرد سیستم ایمنی می شوند. هدف از انجام این مطالعه بررسی قابلیت پروبیوتیکی چند گونه لاکتوباسیل جدا شده از دستگاهگوارشی جوجه گوشتی است. گونه لاکتوباسیلی جدا شده از بخشهای مختلف دستگاه گوارش جوجه های گوشتی به روش سکونس DNA در ناحیه ۱۶s ریبوزومی تعیین گونه گردید. تست اتواگریگاسیون برای همه گونه ها انجام شد و ۸ گونه که زمان اتواگریگاسیون قابل قبولی داشتند (زیر ۹۰ ثانیه) برای آزمایشات بعدی انتخاب شدند. مقاومت باکتریها به محیط اسیدی در pH های ۲، ۳ و ۴ در زمانهای مختلف (۳،۲، ۱ و ۴ ساعت) آزمون شد. همچنین آزمایش مقاومت به عصاره صفرای و رشد در محیط حاوی سدیم تروکولات برای هر گونه لاکتوباسیل در ۴ تکرارانجام گرفت. میزان آبگریزی هر گونه با تعین آبگریزی سطحی سلول در دو هیدروکربن غیر قطبی (زایلان و هگزادکان) تعیین گردید. این آزمایش میزاناتصال باکتری به سطح سلولهای اپیتلیوم روده را نشان می دهد. در ارتباط با این آزمایش چسبندگی لاکتوباسیلها به سلولهای اپیتلیوم چینه دان نیز تعیین شد. چسبندگی حداقل ۱۰ باکتری به یک سلول اپیتلیوم نتیجه قابل قبولی را نشان می داد. همچنین قابلیت تولید( H(2)O(2 بعنوان عاملی در افزایش توانایی اشغال جایگاه های اکولوژیک روده تعیین شد.