سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر حجتی نجفآبادی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
حامد رحیمی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
رضا مظفری نیا – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
رضا شجاع رضوی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.

چکیده:

پوششهای نانوترکیبی هیبریدی به دلیل خواص مکانیکی و پایداری شیمیایی مطلوب، به عنوان جایگزینی مناسب برای پوششهای تبدیلی کروماته، در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفتهاند. این پوششها با پیشماده آلی تریگلیسایداکسیپروپیلتریمتوکسیسیلان GPTMS) و پیشماده معدنی تترااتیلارتوسیلیکاتTEOS)به روش سل- ژل بر زیرلایه آلیاژ آلومینیم ۵۰۸۳ اعمال گردید. مشخصهیابی پوششها توسط پراش پرتو ایکسXRD)میکروسکپ نیروی اتمیAFM)میکروسکپ نوری و میکروسکپ الکترونی روبشیSEM)انجام شد. خواص مکانیکی با انجام آزمونهای نوار، استحکام چسبندگی، مداد، خمش و ضربه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسیهای ساختاری حاکی از یک ساختار فیزیکی تقریباً آمورف و یک نانوساختار کریستالی متشکل از الیگومرهای سیلوکسان میباشد. بررسی مورفولوژی سطحی نشان داد که میانگین زبری سطحی این پوششها، حدود۱/۸۵nmمیباشد. یافتههای حاصل از آزمونهای مکانیکی نشان داد که با حضور فازهای آلی و معدنی چسبندگی بسیارعالی، سختی بسیار خوب و انعطافپذیری عالی حاصل میشود