سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا برنجی اردستانی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین عزیزی – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
گیتی ظهوریان – عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شه
زهرا هادیان – پژوهشیار انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی ش

چکیده:

در این تحقیق دو نمونه فیلم با پایه آلژینات سدیم تهیه شدند که فرمولاسیون اولی شامل ۵ گرم آلژینات سدیم، ۴۵ گرم قند دکستروز منوهیدرات، ۲۷۰ میلی لیتر آب مقطر و فرمولاسیون دوم شامل تمام مواد است فقط بجای دکستروز منوهیدرات ازمالتودکسترین استفاده شده و م قدار ۲۰ گرم گلیسرول هم به آن اضافه شد . حجم های ۵۰ میلی لیتری فیلم ها روی صفحات پوشیده شده با سلوفان پهن شده و بعد از ۴۸ ساعت در شرایط آزمایشگاه ( دمای ۲۳ ± ۲ درجه سانتیگراد و رطوبت ۵۰ ± ۵% ) بصورت لایهنازکی خشک شدند . سپس در محلول دیگری دارای ۷۴ / ۲ گرم کلرید کل سیم، ۹/ ۰ گرم کربوکسی متیل سلولز و ۴۹ میلی لیتر آبمقطر بمدت ۳۰ ثانیه تیمار شدند . ضخامت فیلم ها با میکرومتر دیجیتالی تعیین شد و با دستگاه اینستران خواص مکانیکی ارزیابی شدند که بین دو نمونه فرمولاسیون تفاوت معنی داری مشاهده نشد . خواص فیزیکی هم ارزیابی شدند که در نفوذپذیری به بخار آبتفاوت معنی دار نبود اما در سرعت انتقال اکسیژن فرمولاسیون دوم کاهش معنی داری را نشان داد