سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

چکیده:

در این تحقیق آلومینیوم ۱۰۶۰ تحت فرایند پرس شیار کاری محصور شده که از روش هی تغییر فرم پلاستیک شدید به شمار می آید، قرار گرفت. تغییرات ساختاری ایجاد شده در اثر اعمال کرنشهای پلاستیک خیلی زیاد، نوید دهنده تولید ورقهای پراستحکام فلزی است. به همین منظور ابتدا یک قالب پرس شیارکاری نیمه محدود طراحی و ساخته شد. سپس با تهیه نمونه های مناسب، فرایند تا چهار پاس بر روی آلومینیوم انجام و مورد ارزیابی مکانیکی قرار گرفت. نتایج آزمایشهای مکانیکی نشان داد که پس از پاس سوم تنش تسلیم و استحکام کششی تقریبا تا دو برابر افزایش می یابد در حالیکه در پاس چهارم به مقدار ناچیزی افت می کند. تغییرات سختی نیز از همین روند تبعیت می کند. درصد ازدیاد طول نیز ابتدا کاهش ولی در پاسخهای آخر ثابت می ماند.