سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوبه اصغری – کارشناس ارشد
علی قاسمی – استادیار دانشگاه مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان
ابراهیم پایمزد – کارشناس ارشد، مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک

چکیده:

در این تحقیق، نانوکامپوزیتهای فریت استرانسیوم آلاییده شده با کروم و آلومینیم و نانولولههای کربن SrFe12-x(Cr0.5Al0.5)xO19 (x=0-2.5)/MWCNTs)به روش سل-ژل تهیه شدند. الگوی XRD یک پیکنسبتاً ضعیفی را پیرامون ۲۶ نشان داد که مطابق با صفحهی ( ۰۰۲ ) از شبکهی گرافیت نانولولههای کربن میباشد. در طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریهFTIR)پیکی در حدود۱۷۳۰cm-1مشاهده شد که به گروههای کربونیل (C=Oنسبت داده میشود. این گروهها حضور زنجیرههای پلیاکریلیک اسیدPAA) را روی نانولولههای کربن نشان میدهد. میکروگرافهای میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانیFE-SEM نشان داد که آرایهی نقطهای نانوذرات فریت استرانسیوم روی سطح نانولولههای کربن تشکیل شده است. ویژگیهای مغناطیسی اندازهگیری شده به وسیلهی مگنتومتر ارتعاشی نمونهVSM) نیز تأیید کرد که مقادیر مغناطش اشباع نانوکامپوزیتهای بسیار بیشتر ازنانولولههای کربن خالص میباشد. با ارزیابی تلفات انعکاس مشخص شد که نانولولههای کربن خالص، جذب بسیارکمتری از نانوکامپوزیتها در کل محدودهی فرکانسی ۱۸-۱۲GHzدارند.